• 15. května 2023

Jak na založení nestátního zdravotnického zařízení aneb ordinace fyzioterapie

Nestátní zdravotnické zařízení je takové zařízení, jehož provoz nehradí stát a musí splňovat veškeré náležitosti zdravotnického zařízení. Při zřizování nestátního zdravotnického zařízení musíte doložit několik dokumentů, aby vám bylo vyhověno. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vám vydá místně příslušný krajský úřad. Některé formuláře pro podání žádosti je možné stáhnout na stránkách příslušného krajského úřadu. Formuláře jsou rozděleny pro fyzické osoby nebo právnické osoby, většina žadatelů bude nejspíše stahovat formuláře pro fyzické ososby (FO). Každý krajský úřad má své webové stránky a hlavně dotyčný žadatel musí žádosti podat na příslušný krajský úřad, ve kterém bude poskytovat zdravotní služby. V některých formulářích je zapotřebí vyplnit IČO, to vyplňujete pokud vám bylo přiděleno z předchozího podnikání např. Za Masérské, rekondiční a regenerační služby. Podání můžete provést osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Co tedy musíte doložit?

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Tento formulář je ke stažení na stránkách krajského úřadu. Vyplníte veškeré protřebné údaje. Na konci tohoto formuláře jsou uvedené dokumenty, které je zapotřebí k žádosti přiložit. Níže popisujeme, jak tyto dokumenty správně vyplnit, kde je získat nebo o jaké dokumenty se vůbec jedná.

Doklad o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

K tomuto splnění je zapotřebí přiložit úředně ověřenou kopii diplomu, který opravňuje k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Toto opránění získává absolvent oboru fyzioterapie Mgr., Bc. studia nebo VOŠ až po prokázání 1 roku výkonu povolání.

Lékařský posudek.

Formulář pro vyplnění lékařského posudku je ke stažení na stránkách krajského úřadu. S tímto posudkem musíte za svým praktickým lékařem, aby potvrdil vaši zdravotní způsobilost.

Výpis z trestního rejstříku

Formulář k žádosti o výpis z rejstříku trestů je ke stažení na webových stránkách krajského úřadu. Pro získání výpisu z rejstříků tresků je zapotřebí si dojit osobně na jakoukoliv pobočku Czech POINT. S sebou je zapotřebí mít platný průkaz totožnosti a vyplněnou žádost o výpis z rejstříku trestů. Ve většině případů je výpis vydán na počkání do několika minut. Dále už jen zaplatíte správní poplatek 100Kč.

Je ale nutné doplnit, že výpis z rejstříku trestů je vyžadován pouze u statutárního a odborného zástupce.

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Formulář je ke stažení na stránkách krajského úřadu. Zde vyplníte počet zaměstnanců, v případě že budete samostaní fyzioterapeuti stačí pouze vaše údaje. Formu, druh a obor vyplňujete na základě toho, co jste si zvolili v žádosti o poskytování zdravotních služeb. Toto si musí vyplnit každý dle vlastních potřeb o poskytování péče. Číslo odborné způsobilosti fyzioterapie je 902.

Prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona.

Musíte doložit kolaudační výměr, že jsou prostory zkolaudovány, jako nebytový prostor pro provoz zdravotnického zařízení. Zákonné povinnosti jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Věškeré body jsou rozepsány v příloze č. 1 a č. 2 výše zmíněné vyhlášky (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-92 ). Kolaudační souhlas vydává stavební úřad. Krajské hygienické stanici je potřeba předložit žádost o vydání stanoviska, projektovou dokumentaci nebo schematický dispoziční nákres provozovny (včetně zakreslení hygienického zázemí), textový dokument s charakterizací provozovny – vybavením a uspořádáním provozovny.

Jestliže si pronajímáte nebo kupujete prostory, které již byly zkolaudovány jako zdravotnické zařízení nemusíte již na stavební úřad. Postačí dokumenty o kolaudaci, které vám doloží pronajímatel nebo prodejce a ty předložíte až krajskému úřadu.

Schválení provozního řádu krajskou hygienickou stanicí

Žádost o schválení provozního řádu naleznete ke stažení na stránkách příslušné krajské hygienické stanice. Na Krajské hygienické stanici musíte předložit provozní řád, který musí splňovat všechny zákonné normy. Na základě schválení provozního řádu vám bude vystaveno pravomocné rozhodnutí o schválení.

Provozní řád.

Spolu s ostatnímy dokumenty předložíte schválený provozní řád. Vzory provozních řádů jsou k dohledání na internetu. Provozní řád musí být vyplěn pro ambulantní zdravotnické zařízení.

Doklad, z něhož vyplývá oprávnění užívat prostory k poskytování zdravotních služeb.

Nejčastěji budete dokládat smlouvu o nájmu prostor nebo výpis z katastru nemovitostí.

Prohlášení k žádosti o poskytování zdravotních služeb

Formulář je ke stažení na stránkách krajského úřadu.

Uhradit správní poplatek

Uhradíte na krajském úřadě. Kopii dokumentu o zaplacení odevzdáte spolu s ostatními dokumenty.

Pojistná smlouva

V rámci zřízení ordinace (NZZ) je zapotřebí mít povinné pojištění pro provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. Jedná se o pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Pojistnou smluvu stačí až při zahájení provozu ordinace.
Pojistnou smlouvu stačí dodat až při zahájení provozu ordinace


login

Nejlepší kurzy do začátku


Zjistěte jaké všechny kurzy je vhodné mít když začínáte dělat fyzioterapii sami na sebe.